Onze kwaliteiten

Een culturele én sportieve school

We hebben oog voor de totale ontwikkeling van uw kind! We werken opbrengstgericht aan de cognitieve ontwikkeling van uw kind. Daarvoor stemmen we het onderwijs m.b.v. groepsplannen af op uw kind. We bieden ondersteuning en extra begeleiding aan kinderen waarbij het leerproces moeizamer verloopt. De inspectie heeft ons op dit punt zeer goed beoordeeld. Dit inspectierapport kunt u inzien op onze website. Maar er is meer dan alleen cognitie, een kind ontwikkelt zich op meerdere gebieden. Wij hebben ook speciaal aandacht voor de culturele en sportieve ontwikkeling van uw kind. Dit doen we doordat vakdocenten vanuit het centrum voor de kunsten (CKB) alle aspecten van cultuur (dans, drama, muziek, erfgoed, creativiteit) aanbieden. Ieder kind krijgt een domein in blokken van zes weken aangeboden.

Ook voor sport en spel is veel aandacht. We zetten vakdocenten in vanuit de FitFabriek. De kinderen krijgen gym van deze vakdocent en van de eigen leerkracht die hiervoor speciaal een opleiding heeft gevolgd.

Pedagogisch klimaat

Veiligheid is voor ons een pijler om het mogelijk te maken onderwijs te geven. Vanuit bezieling en vertrouwen werken we dagelijks samen om kinderen een prettige onderwijstijd te laten ervaren. Om dit waar te kunnen maken, zijn er vele middelen waaruit we putten. In ons protocol pedagogisch klimaat (op te vragen bij de directie) worden al deze zaken met elkaar in verband gebracht. Een onderdeel van dit protocol is het pest-protocol. We hebben op school een anti-pest coördinator; juf Judith Op de Beke. Zij werkt preventief om het pesten te voorkomen.  

Vertrouwenspersonen

Er zijn op school twee vertrouwenspersonen aanwezig voor de kinderen; juf Marjolein Delhez en juf Saskia Heijnen. Aan het begin van ieder schooljaar stellen zij zich voor in iedere klas van groep 3 t/m 8. In iedere groep hangt een poster waarop te zien is wie de vertrouwenspersonen zijn en wanneer kinderen bij hun terecht kunnen. Onze ervaring is dat kinderen met grote en kleine problemen hun weg naar de vertrouwenspersonen weten te vinden. Samen wordt gekeken naar hoe de problemen opgelost kunnen worden.

Verrijkingsgroepen

De Toermalijn biedt een uitdagende leeromgeving, met een uitdagend en veelzijdig onderwijsaanbod en methoden voor alle kinderen. We zijn ons er van bewust dat van elke 100 leerlingen, 10 leerlingen begaafd en 2 tot 3 leerlingen hoogbegaafd zijn. Zij hebben andere onderwijsbehoeften in de klas, zoals o.a. compacten van de lesstof en behoeften aan samenwerking met gelijkgestemden. Daarom hebben we op De Toermalijn twee verrijkingsgroepen, voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8. Deze groepen komen 1 ochtend in de week bij elkaar.

ICT aanbod

In de huidige maatschappij zijn de digitale devices niet meer weg te denken. We vinden het dan ook logisch dat dit ook op school veelvuldig terugkeert in ons aanbod. Alle klassen zijn uitgerust met laptops, computers en/of tablets. Vanuit de methodes wordt gewerkt met de digitale software. In de kleuterklassen gebruiken we het digitale planbord waar de kleuters kiezen welk werkje ze gaan doen. Daarnaast is er een doorgaande leerlijn sociale media vanaf groep 5, maar ook in de lagere groepen zijn we al volop kinderen bewust aan het maken van het goed omgaan met internet. In de groepen 7 en 8 wordt vervolgens gewerkt met Snappet. Dit houdt in dat de kinderen volledig digitaal hun lesstof verwerken en het programma schakelt direct bij op het niveau van het kind. De leerkracht houdt op zijn eigen tablet overzicht over de volledige groep en kan kinderen voorzien van directe feedback en verdere uitleg.

Intensieve samenwerking

We werken samen met de logopediste op onze eigen school, maar ook met o.a. fysiotherapeuten en orthopedagogen in de buurt. We hebben veel ervaring met kinderen die extra zorg nodig hebben en beschikken over een breed netwerk. Omdat we zo´n groot team van leerkrachten hebben, is er ook veel kennis binnen het team aanwezig. Zo hebben we een rekenspecialist, remedial teachers, anti/pest coördinatoren, een dyslexie specialist en een gedragsspecialist in ons team. Samen met ouders proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van uw kind. Kinderen met dyslexie kunnen hun behandeling op school volgen. 

Daarnaast zijn we:

Keurmerkschool OpleidingsschoolKeurmerk-opleidingsschool

De Toermalijn is een Keurmerk Opleidingsschool. Dit betekent dat op onze school regelmatig studenten van Avans uit Breda hun stage komen lopen en dat wij hierin deze studenten zeer goed begeleiden. We hebben nauwe contacten met de pabo om zowel de studenten als onszelf verder te ontwikkelen.

Academische Onderzoekswerkplaats

De Toermalijn is onderdeel van de academische onderzoekswerkplaats . Dit is een samenwerkingsverband tussen de Avans Hogeschool te Breda, stichting INOS, stichting KPO en ons (vanuit de Lowys Porquinstichting). In dit samenwerkingsverband staat het doen van onderzoek centraal. Door onderzoek is aangetoond dat leraren beter worden door zelf ook onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. Bovendien geven ze door het doen van onderzoek meer onderbouwd les. Wij vinden het heel belangrijk om dit verder door te ontwikkelen en daarom participeren wij in de academische opleidingsschool.

Satellietschool

Vanuit de Lowys Porquinstichting is een onderzoek gestart onder zes scholen die alle deelnemen aan één groot onderzoek naar  divergentie in ons onderwijs. Dit onderzoek duurt zeven jaar en volgt leerlingen vanaf groep 1 t/m 8. De betrokken leraren nemen deel aan intervisie en worden verder geschoold in divergentie. Het doel is om zicht te krijgen op de ontwikkeling in vaardigheden van kinderen door het toepassen van divergent onderwijs in de klas.

Een Brede school in ontwikkeling naar een Integraal KindCentrum (IKC)

Zoals hierboven beschreven werken we binnen onze Brede school samen met verschillende kern- en ketenpartners en verschillende verenigingen en organisaties. Door deze samenwerking kunnen we kinderen van 0 tot 13 jaar onderwijs en een gevarieerde opvang bieden. We zijn ons aan het oriënteren op en ontwikkelen naar een integraal kindcentrum

Een kindcentrum is voor kinderen van 0 tot 13 jaar, dat de gehele dag open is en een breed pakket van onderwijs en opvang aanbiedt. Belangrijk kenmerk is dat hier wordt samengewerkt door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang. Daarnaast kunnen kindcentra, afhankelijk van de lokale situatie en wensen, ook andere voorzieningen als zorg, welzijn, cultuur en sport aanbieden. Dit geeft kinderen rust in hun dagprogramma en het maakt het voor de ouders eenvoudiger om de zorg voor hun kinderen en hun werk overdag te combineren.

De kenmerken van een Integraal KindCentrum:

1.         Eén visie

Iedereen die in het kindcentrum werkt, heeft dezelfde visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Dit is fundament van het kindcentrum. Kinderen leren en spelen, binnen en buiten schooltijd, in het kindcentrum en kunnen daar hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.

2.         0 tot 13 jaar

In het kindcentrum komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn individuele ontwikkelingsplannen.

3.         Breed aanbod

Het kindcentrum biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel. Met verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen.

4.         De hele dag, het hele jaar door.

Het kindcentrum is de hele dag geopend, van zeven tot zeven. De dagindeling kenmerkt zich door rust en een goede balans van inspanning en ontspanning. Sommige kindcentra zijn het hele jaar door open en bieden in overleg met de ouders flexibele vakanties.

5.         Eén team met één organisatie

Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers en vakleerkrachten vormen één team. Zo nodig halen ze deskundigen van buiten naar binnen. De organisatie heeft een eenhoofdige leiding, één beleid en is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw.

6.         Eenduidige communicatie met ouders

Ouders hebben met één organisatie te maken. Ze hoeven niet apart afspraken te maken met de school, de kinderopvang of peuterspeelzaal. Er is één aanspreekpunt.

Er wordt zoveel mogelijk vanuit een organisatie gewerkt (een werkbudget, een integraal plan, een personeelsbeleid etc.) met één leiding. Dit betekent dat er geen scheidingen meer zijn tussen  oude organisaties (als school, kinderopvang, peuterspeelzaal…) en er vanuit een visie en plan wordt leiding gegeven.

Contact

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met basisschool De Toermalijn. Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op 0164 - 68 31 88 of door een e-mail te sturen naar detoermalijn@lpsnet.nl