Onze visie luidt:

Kinderen, leraren en ouders op De Toermalijn bereiden zich voor op het leven in de 21e eeuw. Hierbij spelen we in op de creatieve en kritische houding door onderzoekend en ontwerpend leren centraal te stellen. We werken opbrengstgericht door afwisseling tussen convergent en divergent werken, leren en denken. We zorgen gezamenlijk voor een optimaal pedagogisch klimaat, waarin onze identiteit verweven is.

De visie nader toegelicht:

Creatieve kinderen zijn voor ons kinderen die meerdere oplossingen kunnen bedenken voor problemen of vraagstellingen; kinderen die vrij kunnen denken en met vernieuwende oplossingen of invalshoeken komen.

Onderzoekende kinderen zijn kinderen die zelf dingen willen weten en op onderzoek uitgaan om hun antwoord te vinden op de vragen.

Kritische kinderen zijn voor ons kinderen die op zoek gaan naar hun waarheid en zaken in twijfel kunnen trekken, die nadenken over waarom dit wel kan en waarom kan dit niet.

visie1

Momenteel is in de maatschappij al zichtbaar dat beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. De computer neemt veel van ons mensen over. In het werkveld is vraag naar creatieve breinen en kritische collega’s. Door deze vaardigheden te ontwikkelen, bereiden we de kinderen voor op leven en werken in de 21e eeuw. Hier hoort uiteraard ook het veilig en goed omgaan met ICT-middelen bij.

(Zie hiervoor ook de afbeelding op deze pagina. Bron: kennisnet)

Opbrengstgericht werken

Op De Toermalijn houdt opbrengstgericht werken in dat we werken aan de kwaliteit van ons onderwijs door dit continu te verbeteren, aan te passen en bij te stellen. We meten de kwaliteit met de landelijke Cito toetsen. Cito werkt met landelijke normeringen waarbij de resultaten van onze school vergeleken worden met alle kinderen in Nederland die zich in dezelfde leeftijdsgroep bevinden.

Divergentie/convergentie in de klas

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een afwisseling tussen divergentie (onderwijs vanuit de kinderen) en convergentie (onderwijs vanuit de leraar) de beste opbrengsten oplevert en dat de kinderen hierdoor gemotiveerd zijn om onderwijs te krijgen.

Op De Toermalijn werken we opbrengstgericht door afwisseling tussen convergent en divergent werken, leren en denken.

Convergent leren houdt in dat er slechts één antwoord en/of mogelijkheid bestaat. Dit zal met name terug te zien zijn in de vakken als taal, spelling en rekenen.

Bij divergent denken staat het proces van het denken centraal. Door het inzetten van creativiteit in het denken worden er diverse mogelijkheden en /of oplossingen voor een probleem bedacht, nieuwe ideeën gevormd en alternatieven gezocht voor zaken die al ‘bestaan’. Divergent onderwijs wordt met name geboden bij de wereld oriënterende vakken waarbij de kinderen zoveel mogelijk onderzoekend en ontwerpend toewerken naar de onderwijsdoelen die door de nationale overheid zijn vastgesteld.

Pedagogisch klimaat

Wij vinden het belangrijk dat er een sfeer heerst waar iedereen zich prettig en veilig voelt. Op alle mogelijke manieren willen wij vanuit een positieve insteek kinderen mede opvoeden. De methode Leefstijl geeft zowel de leerkrachten als de kinderen mogelijkheden om steeds te kunnen werken aan de sociale vorming. Daarnaast is een goede leerkracht ook van groot belang. Sociaal-emotionele vorming doe je de hele dag door. Wanneer er positieve of minder positieve dingen gebeuren in een klas is het van groot belang om dit bespreekbaar te maken in de hele groep. Hierin leggen we ook een verantwoordelijkheid bij de kinderen. Iedereen is immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de klas.

Aan het voorkomen en bestrijden van ´pestgedrag` wordt op onze school veel aandacht besteed. Samen met ouders zijn we daar heel alert op. De samenwerking tussen leerkrachten, ouders en kinderen is essentieel. Wanneer wij zien dat kinderen pesten of gepest worden, gaan we meteen met deze kinderen in gesprek. Daarna nemen we contact op met alle ouders van de betrokken kinderen. Deze werkwijze staat tevens omschreven in ons pestprotocol. Tevens beschikt de school over een anti-pestcoördinator, te weten juf Judith. 

Identiteit

Als katholieke school willen wij, op basis van wederzijds respect, openstaan voor kinderen en ouders met een andere culturele of religieuze achtergrond, zonder onze christelijke identiteit te verliezen. Wij willen de kinderen een houding van respect bijbrengen en een positieve kijk leren ontwikkelen op onze multiculturele samenleving.

Dit willen wij gezamenlijk bereiken door binnen de hele school te werken met dezelfde leefregels. Deze regels zijn gekoppeld aan de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling Leefstijl.

Door de methode koppelen we onze identiteit aan leefregels en krijgen de kinderen structureel twee keer per week te maken met onze waarden en normen. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat afspraken over samen leven in het gebouw beter werken dan straffen.

De leefregels zijn:

    1. Samen sterk
    2. Zeg het maar!
    3. Je mag jezelf zijn
    4. Ik vertrouw op mij
    5. Fijn dat je er bent
    6. Fris en fruitig

leefregels

Contact

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met basisschool De Toermalijn. Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op 0164 - 68 31 88 of door een e-mail te sturen naar detoermalijn@lpsnet.nl